Spela upp ljud

PlaySound är ännu inte implementerad i javascript-versionen av geogebra. Av den anledningen, fungerar inte appletsen på denna sida.

 

piano
Prova på GeoGebraTube: Piano.

Från och med version 4.0, kan man spela upp ljud i GeoGebra. Man kan spela en följd av noter genom att ange noterna, eller så kan man spela upp ljud från en MIDI-fil, eller så kan man spela upp ljudet av en funktion. På sidan Trigonometri - Musik visas hur man spelar ljudet av en funktion.

Spela upp noter

För att spela noten A i oktav 5 med instrumentet piano, använder man kommandot:

	PlaySound["A",0]

Om man vill spela noten i en annan oktav än 5, anger man numret på oktaven efter noten. Genom att ange "A4" som not, spelas noten A i oktav 4. Noternas namn är de namn som används i appleten överst på denna sida. Om man vill använda ett annat instrument, ändrar man den andra parametern till ett annat heltal. En trumpet motsvaras av talet 56, koden PlaySound["A",56] spelar noten A med instrumentet trumpet.

Man kan spela en följd av noter genom att separera noterna med blanka i den första parametern. Om man vill använda olika instrument för olika noter i följden, anger man instrument m med I[m] före noten/noterna. Koden PlaySound["A B C",0], spelar noterna A, B, C med instrumentet piano. Koden PlaySound["I[0] A B I[56] C", 0], spelar A och B med instrumentet piano, och C med instrumentet trumpet.

Spela upp en MIDI-fil

piano
Prova på GeoGebraTube: Kompositörer!

Man kan spela upp en MIDI-fil (.mid-fil) med kommandot PlaySound["filnamn"]. Man stänger av musiken med kommandot PlaySound[false] och man fortsätter spela det avstängda ljudet med kommandot PlaySound[true].

Kommandot PlaySound[true] kan orsaka problem då det används på en webbsida. Om man upprepade gånger stänger av och sätter på ljud, kan man hamna i en situation där det inte längre går att stänga av ljudet. Observera också att om detta inträffar, så stängs ljudet inte av om man navigerar till en annan sida.

referenser:

Noternas beteckning från Wikipedia - Note, beteckningen är olika i olika länder

Mer information om kommandot PlaySound finns på sidan GeoGebra - Manual:PlaySound Command

En lista av MIDI instruments visas på sidan General MIDI GM Mode Explained

MIDI-filerna innehållande Beethoven, Grieg och Chopin från Classical Piano Midi Page

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se