Kalkylblad

Ellips eller hyperbel. Flytta punkten!

Kalkylbladet i GeoGebra har nästan alla egenskaper som vanliga kalkylblad har. När det bara handlar om numeriska beräkningar är sedvanliga kalkylblad bättre än GeoGebras. Det objektorienterade sätt som GeoGebra är uppbyggt på, gör emellertid GeoGebras kalkylblad till ett ett mycket kraftfullare verktyg än sedvanliga kalkylblad. Bortsett från tal och formler, kan man också hantera alla GeoGebra-objekt i kalkylbladet.

Om man behöver många objekt som följer något mönster, kan man alltid använda kalkylbladet.

GeoGebra-kalkylbladets grundläggande egenskaperna, egenskaper som: hur man gör en relativ kopiering, hur man plottar punkter från kalkylbladet i ritområdet, och hur man använder glidare för att generera siffror i kalkylbladet, förklaras på sidorna Funktioner - Tabeller och kalkylblad and Funktioner - Procentuella förändringar.

Geometriska objekt och funktioner

Inspelningen nedan demonstrerar hur man gör ett enkelt cirkelmönster. Den visar också en demonstration av hur Taylor-utvecklingen av funktionen \(f(x)=e^x\) approximerar grafen bättre och bättre ju fler termer man har med i utvecklingen. Den är tänkt som en demonstration av hur man hanterar funktioner i kalkylbladet; om man bara vill demonstrera Taylor-utveckling, kan man använda kommandot:

TaylorPolynomial[<Function>, <x-Value>, <Order 
  Number>]

Då man sätter in geometriska objekt i kalkylbladet, måste man skriva kommandot för objektet i en cell. I de flesta fall kan man gissa sig till vad kommandot heter, börja skriva kommandot och sedan använda GeoGebras kommando-hjälp.

Dynamisk färg

Man kan göra en parabel med hjälp av spår som på sidan Funktioner - Parabeln. Dessa spår kan istället läggas in som linjer i ett kalkylblad.

Parabel. Flytta punkten!

Om man låter y-axeln vara direktris och en fri punkt A vara brännpunkt, så skall det göras ett antal mittpunktsnormaler mellan punkter på y-axeln och punkten A.

image

På ett liknande sätt kan man göra mittpunktsnormaler mellan en punkt och punkter på en cirkel, detta visas i den översta appleten.

Man anger dynamisk färg genom att ange värden för rött, grönt och blått. Värdena skall ligga mellan 0 och 1. Det som gör det dynamiskt är att man kan ange värdena med hjälp av variabler. I exemplet ovan är detta tillagt i Avancerat-fliken för den första linjen (i cell B1), dessa värden kopieras sedan relativt då man drar den lilla rektangeln.

image

Om ett arbetsblad innehåller väldigt många objekt, kan det vara långsamt. I sådana fall är det bättre att använda listor. Om detta handlar nästa sida.

mer info:

Fourier Series - Square Wave från Wolfram MathWorld

RGB-färger

Envelope: http://en.wikipedia.org/wiki/Envelope_(mathematics)

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se