Statistik och sannolikhetslära

Från och med version 4.0 finns det verktyg i GeoGebra som på ett mycket enkelt sätt låter en undersöka statistiska data och sannolikhetsfördelningar.

På sidan Statistik - Stapeldiagram finns en genomgång om hur man hanterar frekvenstabeller och stapeldiagram.

Statistisk analys

Om man har grupperad data (som i kolumnerna A-E) eller en enda lista av data (som i kolumnen G), kan man använda GeoGebras statistiska analysverktyg för att få fram alla statistiska mått.

Image

För att använda verktyget "One Variable Analysis", markerar man först en eller flera kolumner i kalkylbladet.

Image

Om man väljer att visa datan, kan man genom att avmarkera vissa värden undersöka hur all statistik förändras.

Image

Generera slumpmässig data

Det finns ett antal kommandon för att generera slumptal.

Image

Om man exempelvis skriver in RandomNormal[20,5] i cell A1, kan man sedan göra ett valfritt antal relativa kopior som blir slumpmässigt normalfördelade.

Image

Undersök fördelningsfunktioner

Med verktyget "Probability calculator" Image, kan man få fram all önskvärd data kring sannolikhetsfördelningar.

Image

Man kan ändra gränser genom att dra i pilarna och man kan skriva i valfri ruta. Alla värden ändras dynamiskt.

Image

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se