Statistik och sannolikhetslära

Det finns verktyg i GeoGebra som på ett mycket enkelt sätt låter en undersöka statistiska data och sannolikhetsfördelningar.

I avdelningen Statistik finns det genomgångar om regressionsanalys och hur man hanterar frekvenstabeller och stapeldiagram.

Statistisk analys

Om du har grupperad data (som i kolumnerna A-E) eller en enda lista av data (som i kolumnen G), kan du använda GeoGebras statistiska analysverktyg för att få fram alla statistiska mått.

För att använda verktyget icon Envariabelanalys, markerar du först en eller flera kolumner i kalkylbladet.

Image

Sedan klickar du på Analysera.

Om du klickar på "Visa data", kan du genom att avmarkera vissa värden undersöka hur all statistik förändras.

Image

Generera slumpmässig data

Det finns ett antal kommandon för att generera slumptal.

Om du exempelvis skriver in SlumptalNormalfördelat(20, 5) i cell A1, kan du sedan göra ett valfritt antal relativa kopior som blir slumpmässigt normalfördelade med medelvärdet 20 och standardavvikelsen 5.

Image

Undersök fördelningsfunktioner

Med verktyget icon Sannolikhetskalkylator, kan du få fram all önskvärd data kring sannolikhetsfördelningar. Verktyget finns i menyn som hör till kalkylbladet.

Image

Man kan ändra gränser genom att dra i pilarna och man kan skriva i valfri ruta. Alla värden ändras dynamiskt.

Image

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se