Listor

6n trianglar i sex listor. Flytta punkterna! Ändra glidaren!

Listor av tal eller punkter används som parametrar till vissa GeoGebra kommandon. Förutom detta användningsområde, kan man även göra listor av generella GeoGebra objekt. När flera objekt beror på ett index, kan man alltid konstruera dem som listobjekt. Om ett arbetsblad innehåller väldigt många objekt, kan det fungera långsamt. Om man använder listor istället för enskilda objekt, blir arbetsbladet oftast snabbare.

Om objekten redan konstruerats, kan man använda verktyget "Skapa lista", för att göra en lista.

image

Om man använder "Skapa lista" verktyget på objekt som inte är punkter, läggs objektens värden in i listan. Vill man göra en lista som innehåller de faktiska objekten, använder man objektens definitioner och klammer-parenteser.

	list2={Cirkel[A, B], Polygon[C, D, 4], Polygon[G, H, 3]}

Alla objekt i en lista har samma visuella egenskaper, de måste därför ha samma färg.

image

För att göra en lista av objekt som följer något mönster, andvänds kommandot Talföljd. Detta kommando kan användas på olika sätt:

  list1=Talföljd[ <Slutvärde> ]
  list2=Talföljd[ <Uttryck>, <Variabel>, <Från>, <Till> ]
  list3=Talföljd[ <Uttryck>, <Variabel>, <Från>, <Till>, <Antal steg> ]

Prova Talföljd[5]!

Listor istället för kalkylblad

Som ett första exempel används exemplet "Från spår till kalkylblad" på sidan Lär dig GeoGebra - Kalkylblad.

image

Istället för att anända kalkylblad, kan man göra 100 linjer genom att skriva kommandot:

	l1=Talföljd[Mittpunktsnormal[A, (0, i)], i, 0, 99]

image

I detta exempel används endast en lista. Det är också möjligt att göra listor som beror på element i andra listor.

Använd element från andra listor

Elementen i en GeoGebra-lista är numrerade så att första elementet har index ett. Detta är inte det konventionella sättet att numrera element i en lista, de flesta programmeringsspråk låter det första elementet ha index noll. För att komma åt det n:te elementet i en lista, används kommandot Element:

	ele=Element[ <Lista>, <Position för elementet> ]

Som en demonstration används exemplet "Många transformationer" från sidan Lär dig GeoGebra - Symmetrier.

Lägg in tre punkter A, B, C, och en glidare n som antar heltalsvärden mellan 2 och 20.

Gör en lista av roterade trianglar genom att skriva in kommandot:

  l1=Talföljd[Polygon[Rotera[A, i 2 pi / n], Rotera[B, i 2 pi / n], 
    Rotera[C, i 2 pi / n]], i, 1, n]

Gör en lista av speglade trianglar genom att skriva kommandot:

  l2=Talföljd[Spegla[Element[l1, i], yAxeln], i, 1, n]

Lägg in en vektor u och gör två listor av parallellförflyttade trianglar:

  l3=Talföljd[Flytta[Element[l1, i], u], i, 1, n]
  l4=Talföljd[Flytta[Element[l2, i], u], i, 1, n]

De visuella egenskaperna för varje lista kan ändras. Resultatet visas i den översta appleten.

mer info:

GeoGebra Wiki: List Commands

by Malin Christersson under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License

www.malinc.se